اختلالات یادگیری، دانش آموزان دیرآموز

بدون دیدگاه

تعریف اختلالات یادگیری

اختلال یادگیری به گروهی ناهمگن از اختلال‌ها اشاره دارد و ممکن است با مشکل در خواندن، نوشتن یا توانایی ریاضی بروز یابد. کودکان دارای اختلال یادگیری در کلاس با مشکلات تحصیلی زیادی روبه‌رو هستند، این کودکان که به آنها دیرآموز هم گفته می شود دانش آموزانی عادی هستند و نه استثنایی.

با توجه به این که خواندن و نوشتن در دنیای امروزی یک نیاز حیاتی است و فردی که در این دو مهارت اساسی مشکل داشته باشد، در وضع بسیار نامطلوبی قرار می گیرد، پس در آموزش دانش آموزان با اختلال خواندن و نوشتن، نیاز است از روش های آموزشی مناسبی استفاده شود. این مقاله به معرفی اختلال یادگیری در خواندن، نوشتن و دیکته می پردازد، همچنین راهبرد های آموزشی و راهکارهای درمانی مفیدی را در این زمینه ارایه می کند.

معمولاً اختلال یادگیری با پیشرفت ضعیف در مهارت های تحصیلی همراه است، بخش عمد ه ای از دانش آموزان با اختلال یادگیری از نظر تحصیلی عقب تر از دانش آموزان هم سن خود هستند. تقریباً یک سوم آنها یک کلاس مردود شده اند.

از سوی دیگر، مشکلات تحصیلی یکی از نشانه های هشدار دهنده افت تحصیلی است. از این رو، با شناخت دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و اقدامات مناسب برای کمک به این دانش آموزان می توان از بروز مشکلات تحصیلی متعدد از جمله مشکلات خواندن، نوشتن و دیکته در دوران تحصیل و پس از آن پیشگیری نمود.

بیشتر افراد دارای ناتوانی یادگیری ، هوش متوسط یا بالاتر دارند ، اما عملکرد تحصیلی آنها بسیار پایین تر از حد انتظار است .

دیر آموزان انگیزه بالایی ندارند و همین امر موجب درماندگی، ناامیدی و پایین آمدن عزت نفس آنها در مدرسه می شود.

تجربه شکست مکرر در کلاس، فقدان هدف برای آینده، نگرش منفی همکلاسان و روش های نادرست آموزش، رشد انگیزه تحصیلی این کودکان را به شدت کاهش می دهد

ناتوانی یادگیری باعث مشکلاتی در یادگیری و کاربرد زبان و مهارت های گوش دادن می شوند. مسلم است که کار با دانش آموزان دیرآموز باید دور از نگرش منفی و تعصب صورت بگیرد.باید این نگرش در جامعه آموزشی و خانواده ایجاد شود که دیر آموزان متعلق به جامعه عادی هستند واستثنایی تلقی نمی شوند

در حال حاضر بهترین کمک به این کودکان آن است که: خانواده ها به طور موثر با معلم همکاری کرده و معلم از این همکاری استقبال کند. این کودکان در کلاس هایی قرار گیرند که دارای دانش آموز کمتری باشد تا معلم بیشتر به آموزش انفرادی بپردازد و به تدریج کودک را درگیر فعالیت های گروهی و دروس جمعی نماید. پیشرفت این کودکان به صورت هفتگی ثبت شود در این صورت نیاز از وجود یک مشاور کمک گرفته شود

چند نکته برای خانواده ها

  • به وسیله متخصص از سلامتی چشم و گـوش کـودك مطمئن شوید.
  • براي فعالیت هاي خواندن و درك مطلب فضـاي آرام و بدون تشنج را در خانه فراهم کنید.
  • کـودك را تشـویق کنیـد دربـاره خـودش، خـاطرات مدرسه و چیزهاي مورد علاقه اش صحبت کند. از کتابهاي با خطوط چاپی درشت و داراي فواصـل زیاد بین خطوط استفاده کنید.
  • از کتاب همراه با نوار ضبط استفاده کنید.
  • از روشهاي آموزش چند حسی استفاده کنید.
  • در منــزل کتــاب یــا روزنامــه بخوانیــد و ســعی کنیــد فرزندتان علاقه شما را در خواندن ببیند.
  • مطالب درسی را به واحدهاي کوچک تقسیم کنید.
  • با مدیر و معلم کودك ارتباط مهرآمیزي برقرار کنیـد و وضع کودکتان را در مدرسه جویا شوید.
  • پیشرفت کودك را بدون ایـن کـه مکـرراً از او سـوال کنید پیگیري نمایید

نتیجه گیری

دانش آموزان با اختلال یادگیري در یک یا چند حـوزه اساسی روانشناختی در ارتباط با فهمیدن یـا کـاربرد زبـان شـفاهی یـا کتبـی نـاتوانی نشـان مـی دهنـد. تظـاهرات ایـن اخــتلال ممکــن اســت بــه صــورت اخــتلال در خوانــدن،نوشتن، امـلاء یـا ریاضـی باشـد . اخـتلال یـادگیري در هـردانـش آمـوز منحصـر بـه فـرد اسـت و سـطوح مختلفـی ازمشکلات را دربرمیگیرد. یکـی از ویژگـی هـاي مشـترك بــین افــرادي کــه اخــتلال یــادگیري دارنــد، توانــایی هــاي متفاوت در حوزه هاي مختلف اسـت، یعنـی نـوعی ضـعف در دامنه توانایی ها دارند. بنابراین ضروري اسـت معلمـان و والدین درباره ویژگی هاي دانش آموزان با اختلال خواندن و نوشتن اطلاعات دقیقی داشته باشند، براي آمـوزش آنهـا از روشهاي متفاوت یادگیري از طریـق بینـایی، کلامـی و حرکتــی اســتفاده نماینــد و ســعی کننــد توانمنــدي هــا وضعف هاي آنها را به درستی بشناسند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.